1. Formål

Pensjonistuniversitetet I Drammen (PUD) er ment å være en forening for ”læring i den tredje alder”. Det henvender seg til personer med livserfaring, avsluttet yrkesliv og med lyst til å lære mer.

Aktiviteten består av foredrag, seminarer, reiser, teater- og konsertopplevelser og bedriftsbesøk. Kunnskap og samvær skal gi trivsel.

PUD skal gjennom aktuelle foredrag fange opp tanker i tiden. I tillegg skal det stimulere interessen for videre arbeid med de temaer som tas opp på de åpne møtene, i studiegrupper og i seminarer.

2. Organisasjon

PUD er registrert i Frivillighetsregisteret som en selvstendig organisasjon med eget styre.

PUD har egen revisor som rådgiver, som møter i styret med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Web-redaktør kan møte i styret med tale- og forslagsrett om eget saksområde, men uten stemmerett. Webredaktør engasjeres av styret.

3. Representasjon/Signaturrett

Styreleder og ett styremedlem har signaturrett i fellesskap. Kasserer har økonomiske fullmakter innenfor budsjettets ramme.

4. Medlemskap

Pensjonistuniversitetet er en forening der alle pensjonister og andre interesserte over 60 år kan bli medlem. Det innkreves en årskontingent som forfaller til betaling forskuddsvis hvert år. Betalt kontingent gir fri adgang til alle foredrag. Ikke-medlemmer har adgang mot å betale inngangspenger.

Medlemmer, som etter purring, ikke har betalt sin kontingent senest pr. 01.07. i kalenderåret, strykes av medlemsregisteret.

5. Styret

Pensjonistuniversitetet ledes av et styre på syv personer. Styret består av styreleder og seks styremedlemmer.

Styreleder velges på årsmøtet for to år om gangen og kan gjenvelges. Styremedlemmene velges for to år om gangen og kan gjenvelges.

Styreleder og styremedlemmer bør ikke sitte i sine verv mer enn tre valgperioder. Styret konstituerer seg selv, herunder valg av nestleder, kasserer og sekretær.

Styret kan utpeke medlemmer av underutvalg, for eksempel programutvalg og turutvalg.

Styret kan vedta deltagelse på sosiale media, for eksempel ved egne hjemmesider, facebook eller lignende. Styret er ansvarlig for fastsettelse av medlemskontingenten.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved avstemming avgjøres saken gjennom simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Det føres protokoll fra alle styremøter.

Styrearbeidet er som hovedregel basert på frivillig innsats, men styret kan bevilge styrehonorar innenfor en nøktern ramme. Direkte utgifter dekkes etter regning.

6. Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av april måned og innkalles med kunngjøring i vårprogrammet og med egen e-post og SMS med 3 ukers varsel. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må skje skriftlig og være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Deltagelse på årsmøtet er avhengig av betalt årskontingent. Kun saker som er oppført på sakslisten kan behandles av årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1 Valg av møteleder

2 Godkjenning av innkalling

3 Innkomne forslag og styrets innstilling

4 Valg av referent som skriver protokollen

5 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

6 Styrets årsmelding

7 Regnskap

8 Revisorrapport

9 Eventuell endring av vedtektene (krever 2/3 flertall blant de fremmøtte)

10 Valg av revisor etter forslag fra styret

11 Valg av styreleder, styremedlemmer, og valgkomité når disse er på valg.

Alle velges for 2 år. Nytt styre tiltrer umiddelbart etter årsmøtet.

Alle valg og vedtak (unntatt vedtektsendringer) gjøres med alminnelig flertall. Valg skal foregå ved skriftlig votering hvis noen ber om det.

7. Valgkomité

Valgkomitéen består av leder og to medlemmer som velges av årsmøtet med en funksjonstid på to år. Gjenvalg kan skje. Valgkomitéen innstiller på styrets sammensetning. God kontinuitet bør tilstrebes slik at bare et mindretall av styrets medlemmer skiftes ut om gangen. Alle medlemmer er valgbare etter innhentet samtykke.

8. Ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller minst 20 medlemmer finner dette nødvendig. Innkallingsfrist, regler om beslutningsdyktighet og avstemningsregler er de samme som for det ordinære årsmøtet.

9. Vedtektsendringer

Vedtektene kan bare endres i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves 2/3-flertall av fremmøtte betalende medlemmer. Forslag til vedtektsendring fremmes av styret og vedlegges årsmøtepapirene.

10. Oppløsning.

Forslag om oppløsning må fremmes på årsmøtet av minst en fjerdedel av medlemmene og må skriftlig være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Oppløsning krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer. For at oppløsningen skal være gyldig, må den gjentas i ekstraordinært årsmøte, kalt sammen med minst en måneds varsel, men senest seks uker etter første behandling.

Oppløsning krever 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.

Ved oppløsning skal nettoformuen tilfalle allmennyttige kulturformål senest 3 måneder etter oppløsningen og etter styrets beslutning. Intet medlem kan påberope seg noen eierandel i foreningens aktiva.

Vedtatt på årsmøte 6. september 2021